PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

realizuje projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”

logo

  • Klienci:Projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. realizuje projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 os. powyżej 30 roku życia zamieszkujących subregion południowy, pozostających bez zatrudnienia i planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Została zakończona ocena formalna formularzy rekrutacyjnych. Wyniki ogłoszone są w zakładce: WYNIKI OCENY FORMALNEJ

REKRUTACJA DO PROJEKTU POTRWA OD 25 WRZEŚNIA DO 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajdziecie Państwo na stronie REKRUTACJA

Ocena wszystkich złożonych aplikacji będzie prowadzona po zakończeniu naboru dokumentów, w związku z czym o zakwalifikowaniu do projektu NIE BĘDZIE DECYDOWAŁA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

GRUPA DOCELOWA

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 40 osób po 30 roku życia, planujących rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (z wyłączeniem odbywających karę pozbawienia wolności), należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt skierowany jest do osób z subregionu południowego województwa śląskiego, tj. zamieszkujących powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz Miasto Bielsko – Biała.

FORMY WSPARCIA

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem w postaci:
- usług szkolenia i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
- wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (max. 24 114,48 zł),
- wsparcia pomostowego podstawowe* (max. 1 850,00 zł x 6 m-cy) połączone z doradztwem,
- wsparcia pomostowego przedłużone* (max. 1 850,00 zł x 6 m-cy dla 30 osób) połączone z doradztwem.

OKRES REALIZACJI

Projekt jest realizowany w okresie od 25 września 2017 do końca stycznia 2019 r.

FINANSOWANIE Projektu „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH - kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”:

Wartość ogółem: 2 401 709,68 PLN

Wartość dofinansowania: 2 329 853,16 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie lub szerszymi informacjami zapraszamy do kontaktu

Biuro Projektu:

ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała

Tel: 504 534 169, 33 816 41 42 / 33 810 10 54

projektyefs@rfeko.pl

"Zapewniamy, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność".