Zamówienia – Przetargi

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

Remont części budynku biurowo-administracyjnego w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 57

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., jako inwestor, w związku z planowanym remontem części budynku administracyjno-biurowego o pow. ok. 230m2 przy ul. Legionów 57 w Bielsku – Białej, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie ww. inwestycji.
Inwestor nie jest zobowiązany stosować ustawy o zamówieniach publicznych.
Wykonawcą może być każdy podmiot gospodarczy będący firmą budowlaną, która w okresie ostatnich trzech lat wykonała prace remontowo – budowlane o podobnym charakterze za kwotę co najmniej 200 000,00 zł i może przedstawić co najmniej dwie referencje z prawidłowo wykonanych zadań.

Planowany remont polega na wykonaniu wewnętrznych ścian działowych, w tym, min. na: demontażu istniejących ścian działowych, zabudowie nowych ścian działowych wewnętrznych, demontażu stolarki drzwiowej, montażu nowej stolarki drzwiowej, wykonaniu podłóg oraz sufitów, budowie schodów wewnętrznych, wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, dostawie i montażu oświetlenia LED.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – nie wcześniej niż 20 czerwca 2017r.
Planowany termin zakończenia inwestycji – 10 tyg. Od dnia przejęcia terenu budowy)

Inwestor posiada dokumentację techniczną w postaci projektu budowlanego:
Tom I – opis, plan sytuacyjny, inwentaryzacja, architektura.
Tom II – projekt instalacji elektrycznej.

Dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu w siedzibie Inwestora w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 57 – osoba odpowiedzialna, Pan Mariusz Zimny.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie, dostawę materiałów, transport, wywóz i utylizację powstałych odpadów budowlanych oraz inne powstałe w trakcie remontu koszty związane z przedmiotową inwestycją.

Sposób wyceny – oferta powinna zawierać: kwotę netto/brutto, za:
- materiał,
- robociznę,
- oraz kwotę całkowitą netto/brutto.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki, osobiście, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej do dnia 05 czerwca 2017r., do godz. 15:30.

Inwestor zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
adres: ul. Legionów 57; 43-300 Bielsko-Biała
adres e-mail: biuro@rfeko.pl
telefon: 33 816 41 42 / 33 810 10 54
fax: 33 810 10 54 w.22


W związku z rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego remontu części budynku biurowo-administracyjnego w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 57 informujemy, że wygrała firma:
Iteo Technology Sp. z o.o. z Pszczyny ul. Rynek 5.