ZIELONE MIEJSCA PRACY SZANSĄ DLA NEET

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.

realizuje projekt „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”

logo

  • Klienci:Projekt „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”

Uwaga! Rekrutacja zakończona

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. realizuje projekt „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób „NEET” poprzez zastosowanie zindywidualizowanego wsparcia doradczego oraz szkolenia zawodowe i staże.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 50 osób między 18 a 29 rokiem życia, zamieszkujących Województwo śląskie, należących do tzw. grupy NEET.

Zgodnie z definicją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój młodzież NEET to osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
- nie pracują (nie są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotni),
- nie uczą się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych).

FORMY WSPARCIA

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem:
- wsparcie psychologiczno-doradcze pozwalające na wskazanie mocnych i słabych stron Uczestników przez analizę jego potencjału i odpowiednie ukierunkowanie zawodowe (m.in. opracowanie Ścieżki Kariery)
- szkolenia/kursy pozwalające nabyć kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na regionalnym rynku pracy,
- staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe,
- pośrednictwo pracy ukierunkowane na poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy do kwalifikacji i predyspozycji każdego z Uczestników.

OKRES REALIZACJI

FINANSOWANIE Projektu „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”:

Wartość ogółem: 829 212,50 PLN

Wartość dofinansowania: 787 751,87 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie lub szerszymi informacjami zapraszamy do kontaktu

Biuro Projektu:

ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała

Tel: 33 816 41 42 / 33 810 10 54

Mail: biuro@rfeko.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie Rekrutacja