Audyt energetyczny dla przedsiębiorstw

 • Klienci:Duże przedsiębiorstwa

 

Do końca września 2017 każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny zgodny z normą PN-EN 16247

Audyt ma na celu pozyskanie szczegółowych i udokumentowanych obliczeń, które dostarczą informacji o bieżącym wyniku energetycznym przedsiębiorstwa i jego potencjalnych oszczędnościach.

Audyt energetyczny musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Rozdział 5 Art. 37. 1.) Nasza firma zajmie się przeprowadzeniem obowiązkowego audytu energetycznego zgodne z ww. normami oraz przepisami.

 

Kto jest objęty obowiązkiem audytu energetycznego?

Obowiązkowy audyt energetyczny musi zostać przeprowadzony przez duże przedsiębiorstwa. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w ostatnich dwóch latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku), przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • zatrudnienie 250 osób lub więcej,
 • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

 

Jakie są etapy audytu energetycznego?

Audyt energetyczny wykonywany przez naszą firmę można podzielić na 3 główne etapy. Każdy z tych etapów zawiera określony zestaw działań. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami odnośnie każdego z etapów, rozwijając poniższe zakładki.

 • weryfikacja istniejącego stanu efektywności wykorzystania energii,
 • ocena efektywności wykorzystania i dystrybucji energii, nośników energii i mediów – pełny bilans energetyczny przedsiębiorstwa,
 • ocena efektywności funkcjonowania systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • ocena możliwości zastosowania systemów skojarzonych,
 • ocena energetyczna poszczególnych budynków w zakresie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną,
 • ocena możliwości poprawy efektywności systemów oświetlenia,
 • ocena możliwości poprawy efektywności systemów transportowych,
 • ocena możliwości wykorzystania energii odpadowej,
 • ocena zakresu i możliwości zastosowania systemu optymalnego zarządzania energią,
 • ocena możliwości poprawy efektywności systemu sprężonego powietrza,
 • ocena możliwości wprowadzenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001,
 • przeprowadzenie wstępnej oceny opłacalności poszczególnych rozwiązań energooszczędnych,
 • określenie możliwości uzyskania oszczędności kosztów i zużycia energii w przedsiębiorstwie,
 • wskazanie katalogu przedsięwzięć możliwych do realizacji.

Ocena możliwości przeprowadzenia poszczególnych przedsięwzięć w powyższym zakresie pozwoli na wybór przedsięwzięć do analiz szczegółowych. Kryteria dla jej przeprowadzenia zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Analiza pozwoli na stworzenie rankingu przedsięwzięć możliwych do realizacji zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Wybrane wspólnie z Zamawiającym propozycje potencjalnych energooszczędnych działań inwestycyjnych zostaną w ramach etapu II poddane szczegółowej analizie ekonomicznej pozwalającej na wskazanie technicznie i ekonomicznie najbardziej uzasadnionych wariantów usprawnień i działań.

Ten etap obejmuje przygotowanie zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ustalone razem z Zamawiającym zawiadomienie będzie zawierało m.in. informacje o potencjalnych oszczędnościach energii i będzie dostarczone Zamawiającemu w wersji gotowej do wysłania do Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie dostępnych terminów oraz kosztów audytu energetycznego, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.