Dokumenty strategiczne

  • Klienci:Jednostki samorządu terytorialnego

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie doradztwa oraz opracowywania dokumentów strategicznych, określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Nasze opracowania powstają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, strategiami jednostek nadrzędnych oraz wytycznymi organów nadzorujących. Współpracując ze społecznością lokalną tworzymy dokumenty uwzględniające miejscowe uwarunkowania i potrzeby.

Wykorzystujemy zdobyte przez nas doświadczenie oraz wiedzę w zakresie opracowywania m.in.:
- planów gospodarki niskoemisyjnej,
- programów ograniczenia niskiej emisji,
- programów ochrony środowiska,
- planów gospodarki odpadami,
- projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe,
- planów rozwoju lokalnego,
- lokalnych programów rewitalizacji,
- planów odnowy miejscowości,
- strategii zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
- strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
- aktualizacji wyżej wymienionych dokumentów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom systematycznie powiększamy naszą ofertę, doskonaląc własne rozwiązania oraz nawiązując współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin.