Fundusze na inwestycje

  • Klienci:Jednostki samorządu terytorialnego, firmy, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe

Oferujemy pomoc w uzyskaniu wsparcia środków preferencyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Warunki wsparcia uzależnione są m.in. od instytucji zarządzającej danym programem.

Od kilkunastu lat Polska korzysta ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Środki, głównie dotacyjne, kierowane są na liczne przedsięwzięcia dotyczące m.in.: ochrony środowiska, energetyki, infrastruktury komunalnej i transportowej, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, kapitału ludzkiego. Zasady udzielania wsparcia opisane są w konkretnych programach operacyjnych oraz dokumentach pochodnych. W latach 2014-2020 wydatkowanie środków UE realizowane będzie poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Środki UE, chociaż największe, nie są jedynym źródłem współfinansowania zadań. Od lat dostępne są fundusze pochodzące ze środków krajowych wspierające określone projekty. Do najważniejszych z nich należą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 funduszy wojewódzkich. Instytucje te gromadzą kary i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczając je na działania inwestycyjne oraz projekty miękkie prowadzące do uzyskania wymiernych efektów ekologicznych. Dla beneficjentów dostępne są głównie niskooprocentowane pożyczki z opcją umorzenia jej części. Na wybrane zadania możliwe jest uzyskanie dotacji.

Złożoność zagadnienia, zróżnicowanie organizacyjne i prawne oraz odmienność projektów sprawiają, że nie jest możliwe jednorodne określenie zasad uzyskania dofinansowania. Dlatego odnosimy się do każdego projektu indywidualnie, badając uprzednio możliwości uzyskania wsparcia dla konkretnego zadania. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie i praktyka sprawiają, że nasi Klienci mogą sprawnie przejść przez często zagmatwaną procedurę aplikacji i rozliczania środków preferencyjnych.